MECHANIZMY  KONTROLI  JAKOŚCI

  1. Dostarczana przez Zleceniodawcę dokumentacja techniczna jest analizowana pod kątem prawidłowości przyjętych rozwiązań, jej kompletności oraz poprawności rozwiązań branżowych. Stwierdzone nieprawidłowości są zgłaszane autorom opracowań wraz z zaproponowaniem zamiennych rozwiązań.
  2. Stosowane materiały i wyroby są wysokiej jakości, nabywane u dostawców, z którymi współpracujemy przez wiele lat. Materiały i wyroby są dostarczane wraz z wymaganymi świadectwami technicznej jakości lub aprobatami technicznymi.
  3. Kadra kierownicza i pracownicy fizyczni posiadają odpowiednie do wykonywanych prac wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz wymagane przez prawo budowlane uprawnienia. Nadzór nad prowadzonymi pracami jest sprawowany w sposób ciągły, przez dostateczną ilość personelu technicznego (brygadziści, majstrowie, kierownicy robót).
  4. Przeprowadzamy badania jakościowe w wyspecjalizowanych laboratoriach kontroli jakości.
  5. Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
  6. Udzielamy długoletnich gwarancji na wykonywane roboty.
W celu zpewnienia Naszym klientom właściwej jakości świadczonych usług zamierzamy wkrótce wdrożyć system kontroli jakości ISO 9002.


© Julo 15.II.2000